Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

NIEZŁE ZIÓŁKO

Definicje

 1. Sklep” – usługa świadczona drogą elektroniczną umożliwiająca Konsumentom i Użytkownikom przeglądanie Treści, zawieranie umów na odległość, dokonywanie płatności za Produkty; dostępny jest pod adresem https://www.niezleziolko.net/sklep.
 2. “Sprzedawca” – Maciej Konstańczak Do ut des, ul. Miła 22 , 01-047 Warszawa, NIP 701-047-11-53.
 3. Użytkownik– osoba korzystająca ze stron internetowych Sklepu, w tym osoba dokonująca zakupu Produktów jako Konsument.
 4. „Konsument”– osoba, o której mowa w art. 221 kodeksu cywilnego (osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową).
 5. „Umowa sprzedaży”– umowa sprzedaży Produktu zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentem za pośrednictwem Sklepu.
 6. „Treści”– wszelkie pochodzące od Sprzedawcy lub jego partnerów informacje, dane, treści, elementy, materiały, algorytmy, schematy, utwory, oznaczenia, loga, nazwy, znaki, symbole, opisy i zdjęcia, niezależnie od ich charakteru, formatu i sposobu zapisu lub przedstawienia, znajdujące się na stronach internetowych Sklepu.
 7. „Regulamin” – niniejszy dokument.

I Informacje ogólne

 1. Podmiotem prowadzącym Sklep dostępny pod adresem https://niezleziolko.net/sklep/oraz świadczącym za jego pośrednictwem Usługi, w tym umożliwiającym sprzedaż Produktów, jest Maciej Konstańczak Do ut des, ul. Miła 22/48, 01-047 Warszawa, NIP 701-047-11-53.
 2. Zakupy produktów w Sklepie możliwe są tylko dla Konsumentów (tj. osób fizycznych dokonujących ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową). Dostawa Produktów możliwa jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Sprzedawca nie przyjmuje zamówień na dostawy poza terytorium Polski.
 3. Zasady i warunki, na jakich Produkty są oferowane do sprzedaży na stronie internetowej Sklepu są przedstawione poniżej. Każda osoba korzystająca ze Sklepu, w tym Konsument dokonujący Zamówienia Produktów w Sklepie, jest zobowiązany do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę niniejszy Regulamin wypełnia wymogi, o których mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1030).
 5. W ramach wymagań technicznych w celu realizacji zakupów, Konsument powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet, spełniającym następujące minimalne wymagania techniczne:

przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 9.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies, lub; Mozilla Firefox w wersji 30 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i Cookies, lub; Google Chrome w wersji 30 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i Cookies; minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli.

 1. Niniejszy Regulamin udostępniany jest Użytkownikom nieodpłatnie, w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie ich treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.
 2. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu następujące Usługi:
 • przedstawienie oferty Sklepu,
 • możliwość składania Zamówień na Produkty dostępne w Sklepie i tym samym zawierania Umów sprzedaży na odległość.

II Zasady korzystania ze Sklepu

 1. W ramach Sklepu, Sprzedawca zobowiązuje się do świadczenia usług w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Korzystanie z poszczególnych Usług w ramach Sklepu jest nieodpłatne.

III. Zamówienie

 1. Aby złożyć Zamówienie Konsument musi mieć ukończone 18 lat i mieć pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. W celu zawarcia umowy sprzedaży Produktu za pośrednictwem Sklepu („Umowa sprzedaży”) należy wejść na stronę internetową Sklepu, a następnie dokonać wyboru Produktów dostępnych w Sklepie i złożyć elektroniczne Zamówienie, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Konsumentowi komunikaty lub informacje.
 3. Zamówienie dotyczące Produktów należy złożyć poprzez wypełnienie formularza Zamówienia dostępnego na stronie internetowej Sklepu.
 4. Złożenie Zamówienia jest poprzedzone akceptacją niniejszych Ogólnych Warunków przez Konsumenta. Wysłanie Zamówienia następuje po akceptacji i potwierdzeniu przez Konsumenta wszystkich jego istotnych elementów oraz naciśnięciu przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” – Konsument ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Produktu. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Konsumentowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Online.
 5. Informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 380 z późn. zm.; „Kodeks Cywilny”), natomiast stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 6. Wysłanie Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Sprzedawcą Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu. Jeżeli Zamówienie nie może zostać przyjęte do realizacji, Sprzedawca poprzez wiadomość e-mail poinformuje o tym Konsumenta.
 7. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

IV Ceny

 1. Wszystkie ceny wyrażone są w Polskich Złotych (PLN). Ceny opublikowane na stronie internetowej Sklepu w momencie złożenia Zamówienia będą cenami obowiązującymi dla tegoż Zamówienia. Ceny opublikowane na stronie internetowej Sklepu zawierają podatek VAT. Łączna cena podana na formularzu Zamówienia stanowi całkowitą kwotę do zapłaty przez Konsumenta.
 2. Koszty wysyłki są opłacane przez Konsumenta, w sposób i w wysokości wskazanej w potwierdzeniu Zamówienia, w oparciu o wybraną przez Konsumenta opcję dostawy.

V Płatność za zamówienie

 1. Zapłata za Produkty może być dokonywana za pomocą metod płatności wskazanych na stronie internetowej Sklepu. Dokonanie zapłaty powinno nastąpić niezwłocznie po złożeniu Zamówienia.
 2. Płatność możliwa jest jedynie w walucie polskiej.
 3. W przypadku płatności kartą kredytową, należy podać dane karty kredytowej podczas składania Zamówienia. Karta kredytowa zostanie obciążona w momencie wystawienia faktury lub wysyłki Produktu. Sprzedawca nie rozpocznie realizacji wysyłki Zamówienia, dopóki wystawca karty kredytowej nie zezwoli na wykorzystanie karty do płatności za zamówione Produkty. Jeżeli Sprzedawca nie otrzyma takiego zezwolenia, informacja zostanie wysłana do Konsumenta. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji tożsamości posiadacza karty kredytowej poprzez sprawdzanie odpowiednich dokumentów.

VI Dostawa zamówienia

 1. Zamówienia złożone za pośrednictwem strony internetowej Sklepu Online będą dostarczane tylko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Realizacja Zamówienia (to jest wysyłka Produktu) przez Sprzedawcę dokonywana jest maksymalnym terminie do 30 dni roboczych od dnia otrzymania wpłaty za Produkt (zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedawcy).
 3. W przypadku zamawiania większej niż jeden ilosci produktów pod ten sam adres dostawy, jeżeli którykolwiek z zamówionych jest niedostępny, może to oznaczać, że całe Zamówienie zostanie wysłane dopiero po skompletowaniu go.
 4. Po przekazaniu Zamówienia dostawcy, Sprzedawca za pośrednictwem poczty elektronicznej poinformuje o tym zamawiającego.

VII. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy Sprzedaży

 1. Konsument, który za pośrednictwem strony internetowej Sklepu zawarł Umowę sprzedaży może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów, o których mowa poniżej.
 2. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy sprzedaży może zostać zrealizowane przez Konsumenta poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu e-mailem na adres: [email protected] bądź listownie na adres Sprzedawcy. Do zachowania 14-dniowego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 3. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od objęcia Produktu objętego Zamówieniem w posiadanie przez Konsumenta.
 4. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży uważa się ją za niezawartą. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę (tj. dostarczył Konsumentowi potwierdzenie zawarcia Umowy sprzedaży), oferta przestaje wiązać
 5. Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi Klientowi otrzymanie oświadczenia o odstąpienia od umowy.
 6. Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Produkt powinien być zapakowany w sposób, który zagwarantuje jego bezpieczny transport. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu (koszt odesłania).
 7. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jaki wybrał Konsument składając Zamówienie, chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 8. Konsument ma prawo korzystać z towaru przed odstąpieniem od umowy tylko tak, jak robiłby to w sklepie stacjonarnym. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu. Zwracamy uwagę, że co do zasady Konsument powinien móc otworzyć opakowanie, aby uzyskać dostęp do towarów, jeżeli podobne towary są zazwyczaj wystawiane w sklepach bez opakowania. Wszelkie folie ochronne, w które owinięty jest produkt, należy jednak zdejmować wyłącznie wówczas, gdy jest to bezwzględnie konieczne do sprawdzenia produktu. W przypadku zmniejszenia wartości towaru polegającego w szczególności na konieczności uiszczenia kosztów czyszczenia lub naprawy, o ile towar nie może być już oferowany jako nowy, Sprzedawca może obciążyć Konsumenta kwotą odpowiadającą zmniejszeniu wartości Produktu, zaś w przypadku znaczących braków lub odesłania innego Produktu niż będący przedmiotem Zamówienia, Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem ceny zakupu do czasu otrzymania właściwego/kompletnego Produktu.

VIII. Usługi w ramach Sklepu Online oraz rozwiązanie umowy o korzystanie ze Sklepu

 1. W przypadku wystąpienia błędów czy problemów technicznych dotyczących funkcjonowania Sklepu, Użytkownik powinien zgłosić to Sprzedawcy na dane kontaktowe wskazane w niniejszym Regulaminie. Sprzedawca niezwłocznie podejmie próbę przywrócenia właściwego funkcjonowania Sklepu.
 2. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu, a także do powtrzymania się od wszelkiej działalności mogącej zakłócić prawidłowe funkcjonowanie Sklepu, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania oraz urządzeń. Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:
 • korzystania ze Sklepu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
 • korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami,
 • niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa,
 • korzystania ze Sklepu w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Użytkowników oraz dla Sprzedawcy, z poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) i wszelkich przysługujących im praw,
 • korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego; wykorzystywanie treści, w tym zdjęć i opisów Produktów, w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej pisemnej zgody udzielonej przez uprawnioną osobę,
 1. Sprzedawca może pozbawić Użytkownika prawa do korzystania ze Sklepu, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Użytkownika niniejszego Regulaminu, a w szczególności, gdy Użytkownik:
 2. podał w trakcie rejestracji lub składania Zamówienia dane osobowe niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
 3. dopuścił się za pośrednictwem Sklepu naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Użytkowników Sklepu,
 4. dopuścił się innych zachowań, które są niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa, Regulaminem lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet a także sprzeczne z celami utworzenia Sklepu lub godzące w dobre imię Sprzedawcy lub osób trzecich.
 5. Informujemy, iż zgodnie z ustawą o z dnia 30 maja 2014 r. o prawach Konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.) Użytkownikowi będącemu Konsumentem przysługuje – niezależnie od możliwości usunięcia konta w Sklepie, w każdej chwili a także niezależnie od prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży – prawo do odstąpienia od Umowy o świadczenie usług w ramach Sklepu Online – w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Do zachowania 14-dniowego terminu wystarczy wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Zasady odstąpienia od Umowy określone powyżej, stosuje się odpowiednio.

IX Reklamacje i zwroty

 1. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu jednego roku od daty wydania produktu, o ile w ciągu 2 miesięcy od momentu stwierdzenia niezgodności towaru z umową zawiadomi o tym Sklep. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.
 2. Reklamacje wraz z dowodem zakupu tego Produktu od Sklepu należy zgłaszać na adres e-mail: [email protected], lub w formie tradycyjnej na adres Sklepu.
 3. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni. Jeśli w tym terminie Sklep nie ustosunkuje się do reklamacji, uważa się, że uznał ją za uzasadnioną.
 4. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Sklep naprawi lub wymieni Klientowi reklamowany Produkt na pełnowartościowy lub, jeżeli wymiana nie będzie możliwa, zwróci należność za reklamowany produkt w ciągu 14 dni od daty otrzymania od Klienta wadliwego Produktu.
 5. Klient, w sytuacji opisanej w ust. 4 niniejszego paragrafu, zobowiązany jest zwrócić przedmiot zamówienia w całości lub części na adres Sklepu.
 6. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
 7. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Konsumenta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym. Sprzedawcy obowiązany jest dostarczyć Konsumentowi Produkt bez wad.

X Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych (dalej: „Dane”), podanych przez Konsumenta w trakcie składania Zamówienia, rejestracji oraz późniejszej edycji konta (np. dane kontaktowe) jest Sprzedawca.
 2. Użytkownik ma prawo dostępu do danych oraz do ich poprawiania (w tym dostępu do informacji o podmiotach którym dane zostały powierzone). Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne celem korzystania ze Sklepu (do tworzenia konta i dokonywania zakupów). Ponadto Użytkownik ma prawo do uzyskania informacji o sposobie udostępniania danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane (np. w ramach realizowania wysyłki).
 3. Bezpieczeństwo Twoich danych osobowych jest dla nas bardzo ważne! Przestrzegamy zasad ochrony danych osobowych, w szczególności ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2002.101.926 j.t. z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi do tejże ustawy. Ponadto połączenie ze stronami Sklepu Online jest szyfrowane przy pomocy protokołu SSL.

XI Postanowienia końcowe

 1. Informacja o typowych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną: Sprzedawca przestrzega o możliwości wystąpienia zagrożeń typowych dla korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną tj. działania szkodliwego oprogramowania (oprogramowanie malware, robaki internetowe, wirusy i konie trojańskie), łamania zabezpieczeń w celu pozyskania osobistych i poufnych informacji w celu kradzieży tożsamości (np. poprzez fałszywe wiadomości elektroniczne przypominające wiadomości autentyczne, odnalezienie słabości systemu kryptograficznego, dążące do umożliwienia jego złamania lub obejścia, jak również łowienie haseł (phishing) poprzez wysyłanie fałszywych wiadomości elektronicznych przypominających do złudzenia autentyczne i w konsekwencji pozyskanie osobistych i poufnych informacji dotyczących Użytkownika) oraz niedozwolonego podsłuchu polegającego na wykorzystaniu programu komputerowego, którego zadaniem jest przechwytywanie i ewentualne analizowanie danych przepływających w sieci (spyware).
 2. Regulamin obowiązuje bezterminowo – przez cały okres funkcjonowania Sklepu.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z niżej wskazanych ważnych przyczyn:
 • realizacji obowiązku wynikającego z prawomocnego orzeczenia sądu lub decyzji organów administracji;
 • zmian wynikających ze względów bezpieczeństwa, w tym mających na celu uniemożliwienie korzystania ze Sklepu Online, w sposób sprzeczny z przepisami prawa lub z niniejszym Regulaminem;
 • wprowadzenia istotnych zmian w funkcjonowaniu Sklepu, w tym związanych z postępem technicznym lub technologicznym, obejmujących zmiany w systemach Sprzedawcy.
 1. Regulamin wchodzi w życie w dniu 1 kwietnia 2018 r.